• O škole

     • Výchovný a kariérový poradca:

      Mgr. Marta Bačinská

       Kontakt:

      tel.: 055/642 24 91

      e-mail: bacinska.marta@zscamke.sk

       Konzultačné hodiny:

      pre rodičov: streda 12:00 - 14:00 hod. (prípadne podľa dohody)

      pre žiakov: streda 11:00 - 12:00 hod.

       S čím sa obrátiť na výchovnú poradkyňu:

      - výber strednej školy
      - informácie o stredných školách a o prijímacom pokračovaní na stredných školách
       

      Dôležité termíny:

      zverejnenie kritérií pre štúdium na SŠ: do 28 februára 2022

      podanie prihlášky na SŠ (zákonný zástupca): do 20. marca 2022

      1. kolo prijímacích pohovorov:

      - talentové odbory:    1. termín: 4., 5. alebo 6. mája 2022

                                            2. termín: 11., 12. alebo 13. máj 2022

      - ostatné odbory:     1. termín: 2. alebo 3. mája 2022

      2. termín: 9. alebo 10. mája 2022

      2. kolo prijímacích pohovorov:

      - na SŠ a odbory s nenaplneným počtom miest: 21. júna 2022

       

      Užitočné web stránky:

      www.svs.edu.sk - možnosti štúdia na SŠ, naplnenosť SŠ, kritéria prijímacích skúšok a voľné mesta na SŠ

      www.mapaskol.iedu.sk - informácie, ktoré môžu pomôcť pri výbere školy

      www.minedu.sk - profilové predmety na prijímacie skúšky na SŠ pre aktuálny školský rok

      www.web.vucke.sk - SŠ v pôsobnosti KSK

      www.corobim.sk - videá o profesiách

      www.cvtisr.sk - publikácia Ako na SŠ