• O škole

     • Školský vzdelávací program

     •  

      Školský vzdelávací program

       Školský vzdelávací program Učíme sa pre život vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu a rozvíja nasledovné:
      - vníma žiaka ako vzdelávajúci sa subjekt
      - posilňuje kľúčové kompetencie
      - určuje profiláciu školy podľa požiadaviek a záujmov žiakov a ich rodičov
      - dáva dôraz na obsah prierezových tém
      - rozširuje vyučovanie cudzích jazykov, matematiky, slovenského jazyka a literatúry, informatiky...
      - vytvára v škole klímu, aby žiak mohol zažiť úspech, radosť, sebarealizáciu
       

      V primárnom vzdelávaní a v nižšom sekundárnom vzdelávaní realizujeme vyučovanie nového predmetu Poznaj a ži (POZ), ktorý sa hlbšie venuje konkrétnym oblastiam:

      3. ročník
      Predmet má prehlbovať morálne vlastnosti žiakov ako sú družnosť, pracovitosť, skromnosť, čestnosť, vytrvalosť, znášanlivosť, kritickosť a sebakritickosť. Rozvíja schopnosť žiakov pohotovo používať jazykové a mimojazykové výrazové prostriedky v dialogických komunikátoch i v monologických útvaroch v rôznych komunikačných situáciách.

      6. ročník
      Regionálne zvláštnosti s dôrazom na dejepis: cieľom predmetu je kultivovanie vedomia zdravého lokálpatriotizmu žiaka a jeho vzťahu k vlastenectvu a všeobecnému človečenstvu /úcta k menšinám, náboženstvám ..../.