• O škole

     • O nás

     •  

      Zriaďovateľ školy: Košická arcidiecéza, Arcibiskupstvo Košice, Hlavná 28

      Riaditeľka školy: Ing. Terézia Hrebeňárová

      Zástupkyňa pre primárne vzdelávanie: PaedDr. Katarína Zentková

      Zástupkyňa pre nižšie sekundárne vzdávanie: Mgr. Ľubica Soľárová

      Počet žiakov: 709

      Charakteristika školy: Základná škola sv. Cyrila a Metoda v Košiciach je plneorganizovaná cirkevná škola s vyučovacím jazykom slovenským. Existuje od roku 1990. 

      Vzdelávací systém školy sa odvíja od vzdelávacích plánov cirkevných škôl odsúhlasených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

      Výchovný systém školy je založený na kresťanských hodnotách, živote podľa evanjelia, preventívnom systéme dona Bosca. Veľkú pozornosť venujeme výchove k láske a čistote, výchove k manželstvu a rodičovstvu. Nad kvalitou duchovného rastu držia záštitu duchovní otcovia z Farnosti sv. Gorazda a spoločníkov na Terase.

      Vyučovanie prebieha podľa novovytvoreného Školského vzdelávacieho programu „Učíme sa pre život“.

      ZŠ dosahuje výborné výsledky:

      • v hodnotení ZŠ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) – 1. miesto v SR
      • v celoštátnom testovaní deviatakov „Testovanie 9" - každoročne výrazne lepšie, ako je celoslovenský priemer
      • v medzinárodnom hodnotení PISA naša škola dosiahla lepšie výsledky, ako je priemer OECD
      • v celoslovenských kolách predmetových olympiád sme v školskom roku 2022/2023 získali 1. miesta: v olympiáde z anglického jazyka, 1. miesto v biblickej olympiáde a 1. miesto v Enter programiáde.
      • v celoslovenskom kole školského pohára SFZ - futbal žiačok ZŠ – 3. miesto.
      • v celoslovenských literárnych, matematických, speváckych, výtvarných, dejepisných, geografických a prírodovedných súťažiach
      • v predmetových súťažiach a olympiádach – popredné miesta v rámci Košíc a kraja.
      • 80% až 90% absolventov našej školy pokračuje v štúdiu na gymnáziách
      • v realizácii projektov
      • v spolupráci s rodičmi a vo vytváraní komunitného prostredia
      • v pomoci núdznym (OZ Maják, bezdomovci, SKCH, misijná činnosť, sestry vincentky)
      • v realizácii projektov podporovaných Erasmus+, Podpora pomáhajúcich profesií 3 a iné

      Na vyučovací proces je k dispozícií množstvo nových didaktických pomôcok,učebne výpočtovej techniky, telocvičňa, cvičebňa, chemická učebňa, učebňa prírodovedných predmetov a kuchynka.
      K dispozícii sú školská knižnica pre deti a mládež, kaplnka a školská jedáleň.

      Vyučovací proces školy je zameraný na:
      • profiláciu školy určenú novým školským vzdelávacím programom
      • zvýšenie odborných a osobnostných kompetencií pedagógov školy
      • schopnosť učiteľov využívať moderné metódy a formy vzdelávania
       možnosť využívať moderné didaktické pomôcky
       uplatnenie princípu: „Neučiť každého všetko

       sebarealizáciu a zvýšenie záujmu žiakov o preberané učivo
       schopnosť žiakov pracovať v tíme (rozdelenie úloh, koordinácia úloh, schopnosť kooperácie)
       samostatnosť členov skupiny a ich individuálnu zodpovednosť
       rozvoj kreativity žiakov
      • prepojenie získavaných teoretických vedomostí s praxou
       prepojenie vedomostí získaných v jednotlivých predmetoch navzájom (medzipredmetové vzťahy)
       možnosť diferencovane pristupovať k skupinám žiakov s rôznymi potrebami (nadaným žiakom, žiakom so ŠVVP)
       odstránenie psychologických bariér vo vzťahoch žiak – trieda

      Mimoškolská činnosť žiakov sa orientuje na prácu v krúžkoch a s dôrazom na výchovu, rozvoj talentov našich detí po všetkých stránkach.
      V bezprostrednej blízkosti školy sa nachádza Základná umelecká škola Bernolákova 26 a Saleziánske stredisko dona Bosca Tri hôrky.