• Po škole

    • Školský klub detí

      

     Školský klub detí pri Základnej škole sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18 je v prevádzke celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja, štátnych sviatkov a školských prázdnin, denne od 6:30 do 7:50 a po vyučovaní do 17:30.

     Školský klub detí zabezpečuje pre deti  našej školy výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania, ktorý začína spravidla  bezprostredne po skončení školského vyučovania až do odchodu detí zo školského klubu. Deti sa do školského klubu zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe žiadosti o prijatie dieťaťa do školského klubu detí.

     Žiadosť o prijatie do ŠKD

      

     Príchod a vyberanie detí z ŠKD

     Deti ráno do školy vchádzajú tým vchodom, kde majú triedu. Zmena je, ak dieťa prichádza do školy v čase od 6:30 do 7:00, vtedy sa všetky deti schádzajú v hlavnej časti školy, kde má s nimi činnosť službukonajúca pani vychovávateľka. Od 7:00 je otvorený aj vchod do časti nad školskou jedálňou.

     Deti zo ŠKD je potrebné vyvolať cez školský domofon alebo pomocou mobilného čísla na vrátnicu. Rodič si vyvolané dieťa musí osobne prevziať na vrátnici.

     Na základe Školského poriadku pre žiakov ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach a Školského klubu detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda zákonný zástupca má povinnosť preberať dieťa z ŠKD tak, aby sa nenarušila činnosť práce v ŠKD  v čase po 14. hodine.  Každú zmenu týkajúcu sa hlavne odchodu detí domov z ŠKD (napríklad príde po dieťa iná osoba, ako je napísané na žiadosti alebo sa zmenil čas odchodu dieťaťa na krúžok, alebo iné...) je potrebné písomne oznámiť pani vychovávateľke.

     Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli využívať služby školského klubu detí a tešíme sa na  spoluprácu.

      

     Odchod dieťaťa zo ŠKD na záujmovú činnosť

     Nahlásenie zmeny sprievodcu odchodu dieťaťa z ŠKD

     Nahlásenie zmeny času alebo sprievodcu pre odchod na záujmovú činnosť

     Žiadosť o odhlásenie zo ŠKD

      

     Výška príspevku a spôsob platby na ŠKD

     Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v ŠKD  je v súlade s Internou smernicou o činnosti školského klub detí č.1/2023 bod (2), čl. 4, určený mesačný príspevok vo výške  14€/mesiac so vzdelávacím  poukazom 16€/mesiac bez vzdelávacieho poukazu. Spôsob hradenia príspevkov je buď cez poštovú poukážku, alebo prevodom na účet SK43 0200 0000 0022 5620 6757. Príspevok je potrebné uhradiť v  troch platbách:

     Prvú platbu za mesiace september, október, november a december vo výške 56€, t.j. 14 €/mesiac so vzdelávacím poukazom (VP) alebo 64€, t.j. 16€/mesiac bez VP je potrebné uhradiť najneskôr do 15. septembra 2023.

     Druhú platbu za mesiace január, február, marec, t.j. 42€ so VP alebo 48 € bez VP je potrebné uhradiť najneskôr do 15. januára 2024.

     Tretiu platbu za mesiace apríl, máj, jún, t.j. 42€ so VP alebo 48€ bez VP je potrebné uhradiť najneskôr do 15. apríla 2024.

     V odôvodnených prípadoch, po konzultácii, je možné uskutočniť platbu mesačne vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

     Platby za ŠKD sú nahrávané na EDUPAGE raz mesačne, a to k 15. dňu v mesiaci. Odporúčame platbu vykonať do 7. dňa v mesiaci.

     Zodpovedná za ŠKD: Ľudmila Šolcová

     Vychovávateľky oddelenia školského klubu detí:

     1A oddelenie: Gabriela Plichtová

     v 1.A triede

     1B oddelenie: Monika Fabíková

     v 1.B triede

     1C oddelenie: Gabriela Slivková

     v 1.C triede

     1D oddelenie: Eva Németová

     v 1.D triede

     2A oddelenie: Ľudmila Šolcová

     v 2.A triede

     2B oddelenie: Kristína Šimeková

     v 2.B triede

     2C oddelenie: Mgr. Mária Jurová

     v 2.C triede

     3A oddelenie:  Mgr. Anna Hanišová

     v 3.A triede

     3C oddelenie: PaedDr. Monika Gočíková     

     4A oddelenie: Mgr. Mária Kaduková

     4C oddelenie: Marianna Gáfriková

     v 3.C triede

     v 4.A triede

     v 4.C triede

     Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli využívať služby školského klubu detí a tešíme sa na  spoluprácu.