• O škole

     • O nás

     •  

      Zriaďovateľ školy: Košická arcidiecéza, Arcibiskupstvo Košice, Hlavná 28

      Riaditeľka školy: Ing. Terézia Hrebeňárová

      Zástupkyňa pre primárne vzdelávanie: PaedDr. Katarína Zentková

      Zástupkyňa pre nižšie sekundárne vzdávanie: Mgr. Ľubica Soľárová

      Počet žiakov: 675

      Charakteristika školy: Základná škola sv. Cyrila a Metoda v Košiciach je plne organizovaná cirkevná škola s vyučovacím jazykom slovenským. Existuje od roku 1990. 

      Vzdelávací systém školy sa odvíja od vzdelávacích plánov cirkevných škôl odsúhlasených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

      Výchovný systém školy je založený na kresťanských hodnotách, živote podľa evanjelia, preventívnom systéme dona Bosca. Veľkú pozornosť venujeme výchove k láske a čistote, výchove k manželstvu a rodičovstvu. Nad kvalitou duchovného rastu držia záštitu duchovní otcovia z farnosti sv. Gorazda a spoločníkov na Terase.

      Vyučovanie prebieha podľa novovytvoreného Školského vzdelávacieho programu "Učíme sa pre život".

      ZŠ dosahuje výborné výsledky:

      • v celoštátnom testovaní deviatakov "Testovanie 9" každoročne sú výsledky minimálne o 10% lepšie ako celoslovenský priemer
      • 80% až 90% absolventov našej školy pokračuje v štúdiu na gymnáziu
      • v testovaní PISA nad priemer OECD
      • v celoslovenských športových súťažiach /orientačný beh/
      • prvé miesta v celoslovenských kolách prírodovedných a  technických olympiád
      • v celoslovenských recitačných a výtvarných súťažiach
      • najvyššie ocenenie časopisu Ratolesť v celomestskej súťaži školských a triednych časopisov „O skleného motýľa“
      • v realizácii projektov podporovaných Erasmusplus, Európskym sociálnym fondom (OP Vzdelávanie), Comenius, nadáciami Renovabis, Orange konto a iné

       

      Na vyučovací proces je k dispozícií množstvo nových didaktických pomôcokjazykové laboratórium, učebne výpočtovej techniky, novovytvorená multifunkčná učebňa prírodovedných predmetov s moderným vybavením, zmodernizovaná školská kuchynka a 2 telocvične.
      K dispozícii sú školská knižnica pre deti a mládež a školská jedáleň.

       

      Vyučovací proces školy je zameraný na:
      • profiláciu školy určenú novým školským vzdelávacím programom
      • zvýšenie odborných a osobnostných kompetencií pedagógov školy
      • schopnosť učiteľov využívať moderné metódy a formy vzdelávania
       možnosť využívať moderné didaktické pomôcky
       uplatnenie princípu: “Neučiť každého všetko“  sebarealizáciu a zvýšenie záujmu žiakov o preberané učivo
       schopnosť žiakov pracovať v tíme (rozdelenie úloh, koordinácia úloh, schopnosť kooperácie)
       samostatnosť členov skupiny a ich individuálnu zodpovednosť
       rozvoj kreativity žiakov
      • prepojenie získavaných teoretických vedomostí s praxou
       prepojenie vedomostí získaných v jednotlivých predmetoch navzájom (medzipredmetové vzťahy)
       možnosť diferencovane pristupovať k skupinám žiakov s rôznymi potrebami (nadaným žiakom, žiakom so ŠVVP)
       odstránenie psychologických bariér vo vzťahoch žiak – trieda

      Mimoškolská činnosť žiakov sa orientuje na prácu v krúžkoch a s dôrazom na výchovu, rozvoj talentov našich detí po všetkých stránkach.
      V bezprostrednej blízkosti školy sa nachádza Základná umelecká škola a Saleziánske stredisko dona Bosca Tri hôrky.