• Po škole

    • Školský klub detí

      

     Školský klub detí pri Základnej škole sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18 je v prevádzke celý školský rok okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov denne od 6:30 do 7:50 a po vyučovaní do 17:30.

     Školský klub detí zabezpečuje pre deti  našej školy, výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a podľa záujmu aj v čase školských prázdnin. Spravidla čas mimo vyučovania začína bezprostredne po skončení školského vyučovania až do odchodu detí zo školského klubu. Deti sa do školského klubu zaraďujú vždy, na jeden školský rok na základe žiadosti o prijatie dieťaťa do školského klubu detí.

      

     Príspevky na ŠKD

     Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v ŠKD  je bodom (1) v čl. 4 Dodatku č. 1 internej smernice č. 20, školského zariadenia školského klub detí, určený mesačný príspevok vo výške  14 €/mesiac so vzdelávacím  poukazom 16 €/mesiac bez vzdelávacieho poukazu. Spôsob hradenia príspevkov je buď cez poštovú poukážku, alebo prevodom na účet SK43 0200 0000 0022 5620 6757. Príspevok je potrebné uhradiť v  troch platbách:

     Prvú platbu za mesiace september, október,november a december vo výške 56 € t.j. 14 €/mesiac so vzdelávacím poukazom (VP) alebo 64 € t.j. 16 €/mesiac bez VP je potrebné uhradiť najneskôr do 15.septembra 2022.

     Druhú platbu za mesiace január, február, marec t.j. 42 € so VP alebo 48 € bez VP je potrebné uhradiť najneskôr do 15.januára 2023.

     Tretiu platbu za mesiace apríl, máj, jún t.j. 42€ so VP alebo 48€ bez VP je potrebné uhradiť najneskôr do 15. apríla 2023.

     V odôvodnených prípadoch po konzultácii je možné uskutočniť platbu mesačne vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

     Príchod a vyberanie detí z ŠKD

     Deti ráno do školy vchádzajú tým vchodom, kde majú triedu. Zmena je ak dieťa prichádza do školy v čase od 6:30 do 7:00, vtedy sa všetky deti schádzajú v hlavnej časti školy, kde má s nimi činnosť službukonajúca pani vychovávateľka. Od 7:00 je otvorený aj vchod do časti nad Školskou jedálňou.

     Deti zo ŠKD môžete vyberať na vrátnici školy, kde Vám dieťa bude telefonicky zavolané službukonajúcou osobou. Tejto osobe je potrebné povedať meno dieťaťa a triedu, ktorú navštevujepríbuzenský vzťah osoby ktorá po dieťa prišla.

     Na základe Školského poriadku pre žiakov ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach a Školského klubu detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda, zákonný zástupca má povinnosť preberať dieťa z ŠKD tak, aby sa nenarušila činnosť práce v ŠKD  v čase od 14:00 - 15:00 kedykoľvek a po 16:00 hodine.  Každú zmenu týkajúcu sa hlavne odchodu detí domov z ŠKD (napríklad príde po dieťa iná osoba, ako je napísané na žiadosti, alebo sa zmenil čas odchodu dieťaťa na krúžok, alebo iné...) je potrebné písomne oznámiť pani vychovávateľke cez slovníček (zrkadielko).

     Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli využívať služby školského klubu detí a tešíme sa na našu spoluprácu.

      

     Dokumenty na stiahnutie:

     Žiadosť o prijatie do ŠKD

     Odchod dieťaťa zo ŠKD na záujmovú činnosť

     Nahlásenie zmeny sprievodcu odchodu dieťaťa z ŠKD

     Nahlásenie zmeny času alebo sprievodcu pre odchod na záujmovú činnosť

     Žiadosť o odhlásenie zo ŠKD

      

     Zodpovedná za ŠKD: PaedDr. Katarína Zentková

     Vychovávateľky oddelenia školského klubu detí:

     1. oddelenie: Ľudmila Šolcová v 1.A triede
     2. oddelenie: Kristína Šimeková v 1.B triede
     3. oddelenie: Mgr. Mária Jurová v 1.C triede
     4. oddelenie: Mgr. Anna Hanišová v 2.A triede
     5. oddelenie: Eva Németová v 2.B triede
     6. oddelenie: Monika Fabíková v 2.C triede
     7. oddelenie: Mgr. Margita Juszkó v 3.A triede
     8.oddelenie:  Gabriela Slivková v 3.B triede
     9. oddelenie: Marianna Gáfriková v 3.C triede
     10. oddelenie:  Gabriela Plichtová v 3.D triede

      

     Prevádzka Školského klubu je od 6:30 do 17:30.