• O škole

     • Projekty

     • Zlepšime sa!

      Vďaka Nadácia Pontis a Nadačnému fondu Telekom sme aj v tomto šk. roku mohli zakúpiť ďalšie zaujímavé rozšírenia k micro:bitom.

      Žiaci našej školy sa zdokonaľovali v programovaní jednoduchých zariadení. Oboznámili sa s dôležitosťou zabezpečenia ochrany jemných elektronických súčiastok micro:bita, preverili svoje konštrukčné zdatnosti pri zmontovaní jednotlivých dielov skladaky robotického autíčka a potrápili svoju fantáziu s tvorbou hry pre micro:bit. Z poskytnutých prostriedkov sme zakúpili ochranné obaly na micro:bity, Smart Cutebot autíčka, zbrazovacie displeje a pomocný materiál k tvorivým prácam.

      Touto cestou ďakujeme Nadácii Pontis a Nadačnému fondu Telekom za poskytnutý grant.

       

      Modernejšia škola

      Život v škole je v plnom prúde a vďaka projektu Modernejšia škola dostáva aj nový šat. Zvyšuje sa kvalitatívny aj estetický štandard. Moderne zariadená kombinovaná učebňa chémie a techniky je čerešničkou na torte. Poskytuje bezpečné a vysoko profesionálne prostredie pre praktickú aj teoretickú výučbu, pričom spĺňa parametre multifunkčnej učebne. Žiaci tak môžu využívať túto učebňu na výuku rôznych odborných predmetov.

      Pekné a praktické sa spája v edukatívnych polepoch s rôznorodou tematikou – sú to také verejné ťaháky. Pokukujú zo schodov, podláh chodieb, zo stien. Častý vizuálny podnet napomáha žiakom lepšie si zapamätať preberané učivo a podporuje sa tak dlhodobá aj krátkodobá pamäť.

      Vytvorili sa oddychové zóny v triedach aj na chodbách, ktoré ponúkajú žiakom možnosť relaxovať nielen fyzicky, ale aj psychicky. Poskytujú im priestor, kde prehlbujú priateľstvá a tak rozvíjajú svoje sociálne zručnosti. Niet na to, keď si počas prestávky môžu dopriať zmenu v rôznych farebných prevedeniach.

       

      Programovanie - to je hračka

      Aby v škole nebolelo
      Z roka na rok v školách narastá počet žiakov  so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, ktoré si vyžadujú iný prístup vo výchovno – vzdelávacom procese. Z tohto dôvodu škola realizuje projekt: Aby v škole nebolelo z ESF, sprostredkovaským orgánom je OPĽZ - MSVVaŠ SR. Z prostriedkov projektu na škole pôsobia asistenti učiteľa pre žiakov so ŠVVP.
      Pedagógovia s asistentami učiteľa  spolupracujú s rodičmi a odborníkmi. Svojím prístupom motivujú žiakov k učeniu, povzbudzujú, chápavo pristupujú, nepodceňujú žiaka a k jeho problému pristupujú s porozumením.
      Spomínané činnosti poskytujú žiakovi  pedagógovia a asistenti učiteľa vo výchovno – vzdelávacom procese, vo voľnočasových aktivitách organizovaných školou, v spolupráci s rodinou.
      Počas výchovno – vzdelávacieho procesu spolupracujeme s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, uľahčujeme adaptáciu dieťaťa, spoluorganizujeme činnosti žiaka v súlade s pokynmi učiteľa, vykonávame pedagogický dozor počas prestávok zameraného na žiakov so ŠVVP, odkontrolujeme jeho prípravu na nasledujúcu hodinu, pomáhame  pri príprave učebných pomôcok.
      Napomáhame pri činnostiach voľnočasových aktivít, napr. hudobných, výtvarných, športových. V rámci koncoročných výletov navštevujeme historické a kultúrne pamiatky.
      Spolupráca s rodinou
      Komunikujeme s rodičmi, zákonnými zástupcami žiaka o procese výchovy a vzdelávania. Vymieňame informácie  na rodičovských  individuálnych stretnutiach, ale aj telefonicky. Prerozprávame si vyučovacie výsledky a požiadavky špeciálneho pedagóga.
      Žiakom so ŠVVP zabezpečujeme úľavy v kvalite a kvantite osvojeného učiva kompenzačnými pomôckami, ktorými sú napr. kartičky, kalkulačky, slovníky, pracovné listy, doplňovačky, obrazové materiály. 
      Naše efektívne opatrenia u žiaka s dyslexiou sú napr.:
      tolerujeme slabikovanie, vedieme k správnej technike čítania
      nevyvolávame žiaka k dlhému čítaniu nahlas
      naučíme žiaka rovnakou metódou postupovať pri domácej príprave
      nehrešíme žiaka, keď sa horšie orientuje v texte
      akceptujeme pomalšie tempo čítania, doprajeme dostatok času
      zadávame žiakovi menej úloh
      postupujeme po malých krokoch
      trénujeme písanie diktátu, gramatické pravidlá
      ponechávame k dispozícii potrebné pomôcky - okienko, záložku
      oceňujeme čitateľskú aktivitu a povzbudzujeme žiaka k čítaniu
      hovoríme pomaly a zreteľne
      znižujeme stres, rušivé momenty
      zvýrazňujeme číslo strany preberaného učiva, kľúčové slová
      V učebni pociťujú žiaci so ŠVVP rovnocennú príležitosť pre prezentáciu svojich  vedomostí a schopností a my, asistenti:
      modlitbou si vyprosujeme dary Ducha Svätého
      uvedomujeme si, že každý žiak je jedinečný, výnimočný, Bohu milý
      pozitívnou stimuláciou, jemnocitne rozvíjame u žiaka sebahodnotenie, sebavedomie
      motivujeme k lepším výkonom, k zažívaniu pocitu úspechu a radosti
      usmerňujeme písanie poznámok, kontrolujeme správnosť zápisov
      odbúravame pocit neistoty a nejasnosti
      zohľadňujeme kolísavý výkon, nenaliehame, doprajeme mu oddych
      kladne hodnotíme snahu žiaka, ochotu, aj ten  jeho najmenší úspech 

      Vďaka Nadácii Pontis a Nadačnému fondu Telekom sme v druhej polovici šk. roka mohli zakúpiť a ozvláštniť hodiny informatiky o programovanie micro:bitov.

      Micro:bit je malý programovateľný počítač obsahujúci viacero snímačov fyzikálnych veličín a túto zostavu je možné rozšíriť o ďalšie externé snímače prostredníctvom malých vodivých plôšok na micro:bite. Tým sa možnosť využitia micro:bita rozširuje aj na hodiny geografie, fyziky, hudobnej či technickej výchovy a pod.

      Keďže programovanie micro:bitov bolo novinkou aj pre niektorých vyučujúcich, vedomosti získavame hlavne vďaka portálu Učíme s hardvérom.

      Žiaci si základné vedomosti prehĺbia, získajú nové, rozvinú si logické a programátorské myslenie a v neposlednom rade nadobudnú aj manuálne zručnosti pri oživovaní jednotlivých projektov. Témy projektov sme cielene pripravili pre skupiny chlapcov (rôzne smart riešenia domácnosti, roboty a pod.) a pre skupiny dievčat (zameranie na oblasť módy, umenia, ochrany životného prostredia a pod.). Vyučovanie informatiky tak nabralo úplne iný, pre žiakov zaujímavejší rozmer.

      Touto cestou ďakujeme Nadácii Pontis a Nadačnému fondu Telekom za poskytnutý grant.

       

      Aby v škole nebolelo

      Aby v škole nebolelo
      Z roka na rok v školách narastá počet žiakov  so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, ktoré si vyžadujú iný prístup vo výchovno – vzdelávacom procese. Z tohto dôvodu škola realizuje projekt: Aby v škole nebolelo z ESF, sprostredkovaským orgánom je OPĽZ - MSVVaŠ SR. Z prostriedkov projektu na škole pôsobia asistenti učiteľa pre žiakov so ŠVVP.
      Pedagógovia s asistentami učiteľa  spolupracujú s rodičmi a odborníkmi. Svojím prístupom motivujú žiakov k učeniu, povzbudzujú, chápavo pristupujú, nepodceňujú žiaka a k jeho problému pristupujú s porozumením.
      Spomínané činnosti poskytujú žiakovi  pedagógovia a asistenti učiteľa vo výchovno – vzdelávacom procese, vo voľnočasových aktivitách organizovaných školou, v spolupráci s rodinou.
      Počas výchovno – vzdelávacieho procesu spolupracujeme s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, uľahčujeme adaptáciu dieťaťa, spoluorganizujeme činnosti žiaka v súlade s pokynmi učiteľa, vykonávame pedagogický dozor počas prestávok zameraného na žiakov so ŠVVP, odkontrolujeme jeho prípravu na nasledujúcu hodinu, pomáhame  pri príprave učebných pomôcok.
      Napomáhame pri činnostiach voľnočasových aktivít, napr. hudobných, výtvarných, športových. V rámci koncoročných výletov navštevujeme historické a kultúrne pamiatky.
      Spolupráca s rodinou
      Komunikujeme s rodičmi, zákonnými zástupcami žiaka o procese výchovy a vzdelávania. Vymieňame informácie  na rodičovských  individuálnych stretnutiach, ale aj telefonicky. Prerozprávame si vyučovacie výsledky a požiadavky špeciálneho pedagóga.
      Žiakom so ŠVVP zabezpečujeme úľavy v kvalite a kvantite osvojeného učiva kompenzačnými pomôckami, ktorými sú napr. kartičky, kalkulačky, slovníky, pracovné listy, doplňovačky, obrazové materiály. 
      Naše efektívne opatrenia u žiaka s dyslexiou sú napr.:
      tolerujeme slabikovanie, vedieme k správnej technike čítania
      nevyvolávame žiaka k dlhému čítaniu nahlas
      naučíme žiaka rovnakou metódou postupovať pri domácej príprave
      nehrešíme žiaka, keď sa horšie orientuje v texte
      akceptujeme pomalšie tempo čítania, doprajeme dostatok času
      zadávame žiakovi menej úloh
      postupujeme po malých krokoch
      trénujeme písanie diktátu, gramatické pravidlá
      ponechávame k dispozícii potrebné pomôcky - okienko, záložku
      oceňujeme čitateľskú aktivitu a povzbudzujeme žiaka k čítaniu
      hovoríme pomaly a zreteľne
      znižujeme stres, rušivé momenty
      zvýrazňujeme číslo strany preberaného učiva, kľúčové slová
      V učebni pociťujú žiaci so ŠVVP rovnocennú príležitosť pre prezentáciu svojich  vedomostí a schopností a my, asistenti:
      modlitbou si vyprosujeme dary Ducha Svätého
      uvedomujeme si, že každý žiak je jedinečný, výnimočný, Bohu milý
      pozitívnou stimuláciou, jemnocitne rozvíjame u žiaka sebahodnotenie, sebavedomie
      motivujeme k lepším výkonom, k zažívaniu pocitu úspechu a radosti
      usmerňujeme písanie poznámok, kontrolujeme správnosť zápisov
      odbúravame pocit neistoty a nejasnosti
      zohľadňujeme kolísavý výkon, nenaliehame, doprajeme mu oddych
      kladne hodnotíme snahu žiaka, ochotu, aj ten  jeho najmenší úspech 

      Z roka na rok v školách narastá počet žiakov  so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, ktoré si vyžadujú iný prístup vo výchovno – vzdelávacom procese.

      Z tohto dôvodu škola realizuje projekt: Aby v škole nebolelo z ESF, sprostredkovateľským orgánom je OPĽZ - MSVVaŠ SR. Z prostriedkov projektu na škole pôsobia asistenti učiteľa pre žiakov so ŠVVP. Pedagógovia s asistentmi učiteľa spolupracujú s rodičmi a odborníkmi. Svojím prístupom motivujú žiakov k učeniu, povzbudzujú, chápavo pristupujú, nepodceňujú žiaka a k jeho problému pristupujú s porozumením.Spomínané činnosti poskytujú žiakovi  pedagógovia a asistenti učiteľa vo výchovno – vzdelávacom procese, vo voľnočasových aktivitách organizovaných školou, v spolupráci s rodinou.

      Počas výchovno – vzdelávacieho procesu spolupracujeme s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, uľahčujeme adaptáciu dieťaťa, spoluorganizujeme činnosti žiaka v súlade s pokynmi učiteľa, vykonávame pedagogický dozor počas prestávok zameraného na žiakov so ŠVVP, odkontrolujeme jeho prípravu na nasledujúcu hodinu, pomáhame  pri príprave učebných pomôcok.

      Napomáhame pri činnostiach voľnočasových aktivít, napr. hudobných, výtvarných, športových. V rámci koncoročných výletov navštevujeme historické a kultúrne pamiatky.

      Komunikujeme s rodičmi, zákonnými zástupcami žiaka o procese výchovy a vzdelávania. Vymieňame informácie  na rodičovských  individuálnych stretnutiach, ale aj telefonicky. Prerozprávame si vyučovacie výsledky a požiadavky špeciálneho pedagóga.

      Žiakom so ŠVVP zabezpečujeme úľavy v kvalite a kvantite osvojeného učiva kompenzačnými pomôckami, ktorými sú napr. kartičky, kalkulačky, slovníky, pracovné listy, doplňovačky, obrazové materiály. 

      Naše efektívne opatrenia u žiaka s dyslexiou sú napr.:

      • tolerujeme slabikovanie,
      • vedieme k správnej technike čítania
      • nevyvolávame žiaka k dlhému čítaniu nahlas
      • naučíme žiaka rovnakou metódou postupovať pri domácej príprave
      • nehrešíme žiaka, keď sa horšie orientuje v texte
      • akceptujeme pomalšie tempo čítania
      • doprajeme dostatok času
      • zadávame žiakovi menej úloh
      • postupujeme po malých krokoch
      • trénujeme písanie diktátu
      • gramatické pravidlá ponechávame k dispozícii
      • potrebné pomôcky - okienko, záložku
      • oceňujeme čitateľskú aktivitu a povzbudzujeme žiaka k čítaniu
      • hovoríme pomaly a zreteľne znižujeme stres, rušivé momenty
      • zvýrazňujeme číslo strany preberaného učiva, kľúčové slová

      V učebni pociťujú žiaci so ŠVVP rovnocennú príležitosť pre prezentáciu svojich  vedomostí a schopností a my, asistenti:modlitbou si vyprosujeme dary Ducha Svätého.

      Uvedomujeme si, že každý žiak je jedinečný, výnimočný, Bohu milý. Pozitívnou stimuláciou jemnocitne rozvíjame u žiaka sebahodnotenie. Motivujeme k lepším výkonom, k zažívaniu pocitu úspechu a radosti. Usmerňujeme písanie poznámok. Kontrolujeme správnosť zápisov. Odbúravame pocit neistoty a nejasnosti. Zohľadňujeme kolísavý výkon. Nenaliehame, doprajeme mu oddych. Kladne hodnotíme snahu žiaka, ochotu, aj ten  jeho najmenší úspech.

       

      Môj kamarát Edison

      Karpatská nadácia prostredníctvom svojich aktivít mapujúcich potreby regiónu východného Slovenska už istý čas vníma problém nedostatočnej flexibility a pripravenosti vzdelávacích systémov adekvátne reagovať na rýchlo sa meniace potreby vzdelávania na všetkých 3 úrovniach. Priepasť medzi kvalitou absolventov a očakávaniami pracovného trhu vrátane zamestnávateľov je alarmujúca. Budovanie a posilňovanie kľúčových kompetencií (vedomostí, zručností, postojov) absolventov základných, stredných ale aj vysokých škôl je nevyhnutné iniciovať čo najskôr. Na tomto spoločnom cieli sa dohodli partneri programu – Karpatská nadácia a T-Systems Slovakia, ktorým záleží na rozvoji a kvalite života v tomto regióne.

      Grantový program ŠKOLA BUDÚCNOSTI podporuje inovatívne základné školy, ktoré chcú v rámci svojho pôsobenia v komunite byť viac ako len škola. Program im umožňuje preberať nové trendy, skúšať nové prístupy, inovácie a kreatívne sa postaviť k vyučovaniu.

      Ciele programu ŠKOLA BUDÚCNOSTI:

      *Aktívne prispieť ku skvalitneniu vzdelávania detí (od 6 do 14 rokov) a mladých ľudí v rámci riadneho formálneho vzdelávacieho procesu ako aj v rámci mimoškolských aktivít.
      *Podporiť inovatívne metódy vzdelávania v základných školách a mimoškolských aktivitách.
      *Podporiť angažovanosť zamestnancov partnerskej firmy programu T-Systems Slovakia a využívať ich odborný a dobrovoľnícky potenciál pri inováciách vo vzdelávaní.

      Do programu ŠKOLA BUDÚCNOSTI sa naša škola zapojila projektom MÔJ KAMARÁT EDISON. Cieľom projektu je rozšírením didaktických pomôcok o ďalších 10 robotov Edison a 20 kreatívnych balíčkov EdCreate zatraktívniť hodiny informatiky, ponúknuť žiakom nový rozmer programovania a dať im príležitosť na konkrétnu praktickú činnosť v oblasti IKT. Programovanie a robotika sú v súčasnosti čoraz viac populárnejšie, preto chceme našich žiakov čo najlepšie pripraviť pre ich možné budúce štúdiá i povolania v oblasti programovania a IKT. Veríme, že ich praktická činnosť motivuje k realizácii vlastných nápadov a malých projektov s robotmi Edison.

      Karpatskej nadácii ako aj spoločnosti T-Systems Slovakia touto cestou ďakujeme za poskytnutý grant.

       

      Matematika, ktorá nás baví

      Karpatská nadácia prostredníctvom svojich aktivít mapujúcich potreby regiónu východného Slovenska už istý čas vníma problém nedostatočnej flexibility a pripravenosti vzdelávacích systémov adekvátne reagovať na rýchlo sa meniace potreby vzdelávania na všetkých 3 úrovniach. Priepasť medzi kvalitou absolventov a očakávaniami pracovného trhu vrátane zamestnávateľov je alarmujúca. Budovanie a posilňovanie kľúčových kompetencií (vedomostí, zručností, postojov) absolventov základných, stredných ale aj vysokých škôl je nevyhnutné iniciovať čo najskôr. Na tomto spoločnom cieli sa dohodli partneri programu – Karpatská nadácia a T-Systems Slovakia, ktorým záleží na rozvoji a kvalite života v tomto regióne. Na základných školách je mnoho kompetentných, inovatívnych a motivovaných učiteľov, ktorí takúto príležitosť privítajú a vďaka podpore, ktorú im spolu ponúkame, prinesú na svoje školy tak potrebnú a neodkladnú zmenu.

      Grantový program UČITEĽ BUDÚCNOSTI podporuje projekty učiteľov a učiteliek z východného Slovenska s inovatívnym a netradičným prístupom k vyučovaniu. Program poskytuje osobný grant učiteľom a učiteľkám, ktorí prinášajú do vyučovacieho procesu inovácie, kreativitu a zážitkové formy učenia.

      Ciele programu UČITEĽ BUDÚCNOSTI:

      * Aktívne prispieť k skvalitneniu vzdelávania detí (od 6 do 14 rokov) a mladých ľudí v rámci riadneho formálneho vzdelávacieho procesu ako aj v rámci mimoškolských aktivít.
      * Prinášať a podporovať inovatívne metódy vzdelávania v základných školách a mimoškolských aktivitách.
      * Podporovať angažovanosť zamestnancov partnerskej firmy programu T-Systems Slovakia a využívať ich odborný a dobrovoľnícky potenciál pri inováciách vo vzdelávaní.

      Do programu UČITEĽ BUDÚCNOSTI sa Mgr. Monika Jurašeková zapojila projektom MATEMATIKA, KTORÁ NÁS BAVÍ. Cieľom tohto projektu je za pomoci zakúpených pomôcok a didaktického materiálu na hodinách matematiky využiť rôzne postupy, pomôcky a aktivity inovatívnej a konštruktivistickej metódy vyučovania matematiky - Hejneho metódy. Táto metóda je zameraná na výchovu slušných ľudí a na to, aby žiaci objavovali matematiku sami a s radosťou.

      Karpatskej nadácii ako aj spoločnosti T-Systems Slovakia touto cestou ďakujeme za poskytnutý grant.

       

      Spoznávajme Horný Zemplín

      Trojdňová Geografická exkurzia žiakov 7. ročníka sa uskutočnila vďaka podpore nadačného fondu Telekom pri nadácii Pontis. Osobitne ďakujeme pani Ing. Onuškovej za jej odporúčanie na podporu projektu a finančný príspevok pre žiakov. My, siedmaci, sme 10.júna začali týždeň GEO - exkurziou.

      Zažili sme krásne chvíle, horúce počasie a získali nové informácie a poznatky. Sprevádzali nás pani učiteľky Bačinská a Paraličová, pán učiteľ Vaško a pán kaplán Barna.

      PONDELOK

      Po „nalodení“ kufrov sme asi po hodinke zazreli v diaľke našu prvú zastávku. Bol to hrad Čičva. Na schladenie sme išli do dediny Zemplínske Hámre, v ktorej sme navštívili múzeum baníctva. Deň sme zavŕšili omšou v Kostole sv. Jozefa robotníka. Hrad Čičva Múzeum v Zemplínskych Hámroch

      UTOROK

      Deň začal túrou na Sninský kameň. Túra bola dlhá, no výhľad stál zato.Po túre sme si oddýchli a so zapadajúcim slnkom sme navštívili Observatórium v Kolonici. Pozorovali sme Mesiac. 

      STREDA

      Ráno sme sa zbalili. Predtým, ako sme prišli domov, boli sme ešte v Starine, ktorá dodáva vodu aj do Košíc. Druhou zastávkou bol drevený gréckokatolícky chrám v Topoli. Treťou zastávkou bol hrad Brekov. Aby sme urobili niečo pre životné prostredie, cestou na hrad sme zbierali odpadky.  Bola to výborná exkurzia.

      ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa podieľali na jej príprave.

       

      Dobré návyky = dobrý život

      V rámci projektu Dobré návyky = dobrý život, ktorý je podporený z prostriedkov Rady vlády SR na prevenciu kriminality chceme upevniť kompetencie žiakov 9. ročníka pred ich nástupom do ďalšej etapy ich života.

      Žiaci deviateho ročníka absolvujú vzdelávacie aktivity zamerané na témy: Čo prináša moje správanie iným; Zodpovednosť za vlastné rozhodnutia; Kultivované vzťahy; Vzájomná komunikácia; Zodpovedne vo virtuálnom prostredí a iné.

      Učitelia a rodičia tvoria najvýznamnejší vplyv na výchovu, vzdelávanie a osobnostný rozvoj žiakov. V rámci realizácie projektu sa preto chceme venovať aj vzdelávaniu učiteľov a rodičov v oblasti prevencie kriminality s dôrazom na nové metódy a formy hrozieb.

      Pedagogický zbor absolvuje vzdelávací kurz zameraný na témy: Najskôr sa snažte pochopiť, potom byť pochopení; Vytvárajte synergiu; Myslite spôsobom výhra - výhra; Dobíjajte baterky; To najdôležitejšie dávajte na prvé miesto a pod.

      Pre rodičov je určené popoludnie na témy: Premýšľajte o svojom dieťati; Čas je vzácny; Ako zaobchádzať s peniazmi; Čo prinášajú nové technológie.

       

      Hodnoty života - Erasmus+ KA2

      Digipedia

      Od 1. októbra 2017 naša škola vstúpila do európskeho projektu Erasmus+KA2 ( Werte wagen - Partizipation in unserer Stadt ). Projekt bude trvať 2 roky. Našimi partnermi sú školy z 5 európskych krajín:

      Nemecko - Ernst-Hansen-Schule, Bielefeld http://www.ernst-hansen-schule.de

      Rakúsko - BRG Wels Wallererstrasse, Wels http://www.brgwels.at

      Slovinsko - Osnovna sola Stocja vas, Ljutomer http://www.os-strocjavas.si

      Grécko - Oloimero Dimotiko Sxoleio Perioxis Bathyakkoy, Kozani

      Španielsko -  Colegio Santo Domingo de Guzmán, Barcelona http://www.dominicasaranda.com

      Cieľom projektu je poskytnúť nový rozmer a pohľad na pedagogický proces v rôznych krajinách EÚ. Obsah projektu tvoria spoločné témy ako sú hodnoty života v Európe, pomoc utečencom, starším a ináč obdarovaným ľuďom, spolupráca medzi školou, mestskou časťou a mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v danom meste. Počas dvoch rokov sa budeme stretávať na pôde jednotlivých krajín a navzájom sa obohacovať spoločnými aktivitami a poznatkami.

       

      KA1 Erasmus+ Európska dimenzia školy

      Erasmus+ sú projekty EÚ v programovom období 2014-2020 v sekcii KA1 zamerané vzdelávacie aktivity jednotlivcov.

      Naša škola vypracovala, uspela a získala grant na projekt Európska dimenzia školy. Týmto projektom umožníme pedagógom našej školy zúčastniť sa na kurzoch organizovaných I.S.P. (International Study Programmes) vo Veľkej Británii a Rakúsku. Ďalší učitelia sa zúčastnia  na hospitáciách (job shadowing) v Poľsku.
      Všetky tieto aktivity prispejú k odbornému a osobnostnému rastu pedagogického personálu, k zvýšeniu úrovne IKT a jazykových kompetencií. Pedagógovia získajú nové nápady, inšpirácie, zručnosti a materiály, ktoré môžu použiť na motiváciu žiakov nielen v procese učenia. Prejaví sa to zvýšením úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu na škole a poznávacích procesov žiakov s prepojením na praktický život a ďalšie vzdelávanie.

       

      Naša škola sa zapojila do Národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva  - Digipédia.  Projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Realizuje sa od 22. novembra 2013 do 30. septembra 2015. Partnerom projektu je Metodicko-pedagogické centrum, ktoré zodpovedá za organizačno-personálne zabezpečenie využívania digitálnych vzdelávacích materiálov pre moderné formy výučby. V rámci tohto projektu ZŠ  získala set pozostávajúci z interaktívnej  tabule, notebooku a 20 tabletov.  
      Týmto sa ZŠ zaviazala k vypracovaniu tzv. Školské projekty:

      Máme radi Slovensko
      ·    Video: Košice, dominanta východu
      ·    Multimediálna prezentácia k videu: Košice, dominanta východu
      ·    Metodický list k projektu: Košice, dominanta východu

      Učím sa, učím ťa
      ·    Video: Ako sme učili Astanu
      ·    Multimediálna prezentácia k videu: Ako sme učili Astanu
      ·    Metodický list k projektu: Ako sme učili Astanu

      The SCHOOL DANCE 2014/2015
      ·    Tanečné video EHMK - Európa hýbe mladými Košičanmi

       

      KA2 Zvyšovanie očakávaní cez Erasmus+

      Už dlhšie sme sa na škole zamýšľali, ako rozvinúť aktivity našej školy aj za hranice Slovenska. Príležitosťou pre nás bola výzva agentúry pre zahraničnú spoluprácu - Saaic. Vstúpili sme do projektu Erasmus+ KA2 – Strategické partnerstvá škôl, výmena dobrej praxe. Projekt bude trvať 2 roky. Našimi partnermi sú školy v:

      • Portugalsku,
      • Írsku,
      • Grécku,
      • Švédsku,
      • Nemecku
      • Španielsku.

       

      Cieľom projektu je tiež poskytnúť nový rozmer a pohľad na pedagogický proces v rôznych krajinách EU. Obsah projektu tvoria spoločné témy, ako sú ľudské práva, rešpekt, úcta, umenie, hudba a ekológia. Počas 2 rokov sa budeme stretávať na pôde jednotlivých krajín a navzájom sa obohacovať spoločnými aktivitami, poznatkami a budeme hľadať to, čo nás spája. 

       

      Projekt Erasmus+ stretnutie v Bielefelde

      Artworkshop v Bielefelde

      Erasmus+ v Írsku

      Erasmus+ stretnutie v gréckom meste Thesaloniki

       

      Školská mediácia - kompetencia pre život

      Tento projekt sa  realizuje prostredníctvom podpory grantového programu Školy pre budúcnosť nadácie Orange, začo im aj touto cestou ďakujeme.

      Cieľom projektu je zaviesť školskú rovesnícku mediáciu do praktického života ako jednu z kompetencií žiakov predchádzať, resp., riešiť vzniknuté konflikty, prejavy netolerancie, nevhodného správania a komunikácie.

      Projekt sa uskutočňuje v spolupráci s certifikovanou školskou mediátorkou. Po oboznámení a tréningu pedagógov navrhujú učitelia v jednotlivých predmetových komisiách vhodných kandidátov na rovesníckych mediátorov. Úlohou triednych učiteľov je na triednických hodinách v rámci vyučovacieho procesu vysvetliť žiakom, čo je mediácia, čo je úlohou mediátora v školskom prostredí. Školský koordinátor prevezme zodpovednosť za proces mediácie a v intenzívnej spolupráci s certifikovaným mediátorom pripraví úspešný priebeh rovesníckej  mediácie.

      Prostredníctvom triednych učiteľov sa vyhlási výzva „prvá iniciatíva žiaka“, v ktorej sa žiaci môžu dobrovoľne prihlásiť za rovesníckeho mediátora. Podmienkou prihlášky je získanie odporúčaní od minimálne dvoch spolužiakov z rôznych tried, pedagóga, rodiča, nepedagogického zamestnanca školy. Následne 2-3 rovesnícki mediátori z každej triedy absolvujú dva tréningy školskou mediátorkou a získajú certifikát rovesníckeho mediátora. Počas toho obdobia si tvoria denník rovesníka. Následne pracujú ako rovesnícki mediátori, neskôr ako supervízori.

      Ich skúsenosti, postrehy a opodstatnenosť budú prezentované pre žiakov, učiteľov a rodičov na školskej konferencii „Skúseností mediátora“.  Očakávame,že rovesnícki mediátori zdokonalia svoje sociálne a komunikačné zručnosti, osvoja si alternatívny prístup k riešeniu nedorozumení a konfliktov. V konečnom dôsledku bude to mať pozitívny vplyv na klímu v triede a v škole.

       

      Rozmýšľame, zvažujeme, hlasujeme

      Nadácia Orange už desiaty rok podporuje inovatívne vyučovanie na základných a stredných školách v rámci grantového programu s názvom  Školy pre budúcnosť. V školskom roku 2012/2013 sa o podporu uchádzalo 677 projektov, z ktorých 132 projektov bolo úspešných. Medzi nimi bol aj náš projekt s názvom „Rozmýšľame, zvažujeme, hlasujeme.“

      Projekt bol pripravený pre žiakov siedmeho ročníka a realizuje sa na hodinách nového predmetu školského vzdelávacieho programu - Fyzika v pokusoch. Má ponúknuť atraktívnu podobu fyziky a zmysluplného obrazu fyzikálneho sveta, k čomu prispeje použitie moderných typov vyučovania (kooperatívne, problémové, EUR). Zámerom projektu je v čo najväčšej miere žiakov aktivizovať, "prinútiť" ich uvažovať nad fyzikálnym problémom a riešiť ho. Na splnenie stanovených cieľov bude slúžiť hlasovacie zariadenie a názorné didaktické pomôcky.

       

      Moje a tvoje mesto

      V rámci dotačného programu „Terasa 50“ realizujeme projekt  „Moje a tvoje mesto“.  Cieľom projektu je vzbudiť záujem u žiakov o mesto v ktorom žijem, o jeho  tradície,  históriu,  súčasnosť a rozvíjať tvorivosť  žiakov.

      Z vytvorených výtvarných prác  sú prezentované  najlepšie žiacke výtvarné práce širokej verejnosti na putovnej výstave inštalovanej:

      od 12. novembra do 25. novembra 2012 v priestoroch Výmenníka Obrody v Košiciach

      od 27. novembra do 10. decembra  2012 v  priestoroch Átria klubu, Zuzkin park 4 v Košiciach

      Ďalej plánujeme prezentovať výstavu na Magistráte mesta Košice a v Átriu Teologickej fakulty KU, Hlavná 89 v Košiciach.
       

      Bezpečne s nami, bezpečne pre nás

      V mesiacoch jún - november 2012 naša základná škola realizovala projekt "Bezpečne s nami, bezpečne pre nás" financovaný Ministerstvom vnútra SR. Projekt bol zameraný na prevenciu páchania kriminality a inej protispoločenskej činnosti žiakov ZŠ a mládeže. Cieľom bolo aj posilniť kompetencie riešenia  nežiaducich javov pre pedagógov, rodičov a vytvoriť bezpečné prostredie v škole a jej okolí.
      Keďže v súčasnosti sú najohrozenejšou skupinou žiaci 8. a 9. ročníka, z tohto dôvodu sme pre nich pripravili preventívny program, kde odborníci rôznymi zážitkovými metódami preberali témy ako: vznik návykov a závislostí, moje hranice, nácvik riešenia problémov, povedzme šikanovaniu nie, nebudeme tolerovať násilie, Obchodovanie s ľudmi. Žiaci deviateho ročníka sa zúčastnili exkurzie do Osvienčimu, kde mohli vidieť a precítiť následky nezodpovedného konania v našej nedávnej histórii.
      Do procesu sme zapojili rodičov, oboznámili ich s tým, čo prežívajú ich deti, učili ich komunikačným kompetenciám, byť zodpovednými. Absolvovanie prednášok o komunikácii, riešení konfliktných situácií a účasti v modelových situáciách sú prvé kroky k eliminácii spomínaných rizík.
      K bezpečnému správaniu prispieva aj bezpečné prostredie školy. V rámci realizácie projektu sme sa snažili vytvoriť bezpečnejšie vonkajšie prostredie školy osvetlením chodníka, kde vo večerných hodinách opakovane dochádzalo k vandalizmu.
      Realizáciou tohto projektu sme sa snažili vytvoriť pre žiakov zdravé a  bezpečne prostredie v škole i mimo nej.

       

      Communication

      Učíme sa pre život

      Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy v spolupráci s Ministerstvom školstva SR v rámci Operačného programu: Vzdelávanie vypísali výzvu na predkladanie žiadosti o finančný príspevok z Európskych štrukturálnych fondov: Premena tradičnej školy na modernú. Cieľom výzvy bolo zlepšiť podmienky a zvýšiť kvalitu vyučovania na základných školách.
      Naša škola vypracovala projekt s názvom : Učíme sa pre život a v septembri 2008 sme sa zaradili medzi úspešných žiadateľov.

      Od apríla 2009 do marca 2011 prebieha realizácia tohto projektu, ktorý je zameraný na:
      - vzdelávanie pedagógov na inovatívne postupy vo vyučovaní s dôrazom na projektové vyučovanie,
      - modernizáciu učebných pomôcok,
      - tvorbu Školského vzdelávacieho programu,
      - aplikáciu inovatívnych metód a nového Školského vzdelávacieho programu vo vyučovacom procese.

      Prezentácia o realizácii projektu Učíme sa pre život

       

      Hold on to Heritage - Pridŕžajme sa dedičstva

      Sokrates je program Európskeho spoločenstva v oblasti vzdelávania a ponúka medzinárodnú spoluprácu
      v oblasti všeobecného vzdelávania.

      Ciele projektu
      - Prebádať naše kultúrne dedičstvo a zároveň spoznať kultúrne dedičstvo iných krajín
      - Počas tohto roku bude našou úlohou zaznamenať jeden tradičný tanec a podeliť sa o neho s partnerskými školami

      Podrobnejšie informácie o tomto programe nájdete na stránke http://www.saaic.sk.

      Do nášho projektu je zapojených 6 škôl z 5 európskych krajín. Počas doby troch rokov plánujeme prehlbovať vzájomnú spoluprácu medzipartnerskými školami rôznymi spoločnými aktivitami.

      Partnerské školy:
      Nemecko:
      Gemeinschaftsgrundschule, Tonisvorst
      http://www.ggs-huelserstrasse.de
      Nórsko:
      Lillesund skole, Haugesund
      http://www.haugesund.kommune.no/lillesund
      Anglicko:
      St. Joseph`s Catholic Primary School, Pudsey
      http://www.stjosephscatholicprimary.co.uk
      Anglicko:
      West Burton CE Primary School, Leyburn
      http://www.westburton.n-yorks.sch.uk
      Česko:
      Zakladni skola a materska skola Zelec u Tabora
      http://www.zszelec.unas.cz

       

      eMAPPS

      V školskom roku 2005/2006 sme sa zapojili do európskeho projektu eMAPPS s cieľom vyvinúť tvorivé hry pre deti vo veku 9-12 rokov, ktoré deti pobavia a zároveň vzdelávajú.
      Do projektu sú zapojené inštitúcie z 13 krajín Európy, v rámci Slovenska sú do projektu zapojené 2 školy.
      Podrobnejšie informácie o tomto programe nájdete na stránke http://www.emapps.com.